Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
  • Česky
  • English
Úvodní obrázek

Úvod k Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

Plánování v oblasti vod je ve smyslu § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, soustavná koncepční činnost, zajišťovaná státem, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech:

  • ochrany vod jako složky životního prostředí,
  • snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,
  • udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu byl zpracován v letech 2013 až 2015 pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu podle zákona o vodách a podle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, která vymezila obsah plánu, způsob jeho zpracování a postup při jeho projednávání a schvalování. V prvním pololetí roku 2016 byl konečný návrh Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu schválen kraji Olomouckým, Zlínským, Jihomoravským, Pardubickým a Moravskoslezským podle jejich územní působnosti

Schválený Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě u Povodí Moravy, s.p. (na adrese Brno, Dřevařská 11) a v elektronické podobě na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p., příslušných krajských úřadů, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Základním cílem plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních útvarech v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu, postupně eliminovat prioritní nebezpečné látky, pokud by se ve vodním prostředí vyskytly a dosáhnout snížení obsahu živin ve vodách, a tak přispět ke snížení koncentrací těchto látek ve vodních tocích i mořském prostředí tak, aby byly blízké hodnotám jejich přirozeného výskytu. Dobrého stavu vod by mělo být dosaženo do roku 2021, při možnosti časového posunu tohoto termínu (za určitých podmínek a okolností) nejdéle do roku 2027.

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu obsahuje hodnocení stavu povrchových a podzemních vod za současných podmínek, dále obsahuje návrh programu opatření, který je obsažen pro jednotlivé problémové okruhy v kapitole VI. prostřednictvím tzv. listů opatření. Program opatření je sestaven na základě hodnocení stavu vod, výhledových potřeb na užívání vod a strategie možného spolufinancování navržených opatření.

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu pořídil státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a s ústředními vodoprávními úřady, především Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, která práce koordinovala na celostátní úrovni. Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se významně podíleli odborníci z mnoha dalších institucí, organizací a úřadů působících v oblastech vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, dopravy a dalších oborů i veřejnost, která se do procesu zpracování Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu zapojila připomínkováním dílčích výstupů přípravných prací a jeho návrhu.

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena