Plán dílčího povodí Dyje
  • Česky
  • English
Obrázek na pozadí
Tabulka II.1.1a Přehled zdrojů bodového znečištění vod
Tabulka II.1.1b Vstupy dusíku do vod; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodněných zemědělských ploch
Tabulka II.1.1c1 Vstup mimoerozního fosforu ze zemědělství do vod
Tabulka II.1.1c2 Vstup erozního sedimentu ze zemědělských ploch do vod
Tabulka II.1.1d1 Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy
Tabulka II.1.1d2 Riziko vstupu acetochloru ze zemědělství do vod
Tabulka II.1.1d3 Riziko vstupu vybraných látek atmosférickou depozicí do vod
Tabulka II.1.1d4 Přirozený vstup fosforu a dusíku do vod
Tabulka II.1.1d5 Přirozený vstup kovů do vod
Tabulka II.1.1e Přehled odběrů povrchových vod
Tabulka II.1.1f Nádrže s celkovým objemem větším než 1 mil. m3 ve správě Povodí Moravy, s.p.
Tabulka II.1.1g Nádrže s celkovým objemem větším než 1 mil. m3 ve správě jiných subjektů
Tabulka II.1.1h Převody vody
Tabulka II.1.1i Vyhodnocení morfologických úprav
Tabulka II.1.2 Identifikace významných vlivů
Tabulka II.2.1a Seznam významných zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
Tabulka II.2.1b Podíl plochy zranitelných oblastí v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.1c Podíl plochy intenzivně využívané zemědělské půdy v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.1d Přehled potenciálně významných pesticidů pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.1e Přehled potenciálně významných kovů a benzo(a)pyrenu z atmosférické depozice pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.1f Přehled odběrů podzemních vod a jejich přiřazení útvarům podzemních vod
Tabulka II.2.1g Přehled užívání území v útvarech podzemních vod
Tabulka II.2.1h Zastoupení urbanizovaných ploch v útvarech podzemních vod
Tabulka II.2.2.1a Seznam významných zátěží, u nichž podle SEKM probíhá nápravné opatření
Tabulka II.2.2.1b Seznam výsledných významných zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
Tabulka II.2.2.1c Významnost plošného znečištění dusíkem ze zemědělství
Tabulka II.2.2.1d Významnost plošného znečištění acetochlorem, metolachlorem a terbutylazinem v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.2.1e Významnost plošného znečištění z atmosférické depozice pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.2.1f Přehled významných odběrů podzemních vod
Tabulka II.2.2 Identifikace významných vlivů
Tabulka II.2.3a Rizikovost útvarů podzemních vod
Tabulka II.2.3b Rizikovost útvarů podzemních vod pro staré zátěže
Tabulka II.2.3c Rizikovost útvarů podzemních vod pro dusík a pesticidy ze zemědělství
Tabulka II.2.3d Rizikovost útvarů podzemních vod pro atmosférickou depozici
Tabulka II.2.3e Rizikovost útvarů podzemních vod pro odběry a ostatní vlivy
Tabulka II.3 Vazba vodních útvarů na chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
Plán dílčího povodí Dyje
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena