Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
  • Česky
  • English
Úvodní obrázek
Tabulka II.1.1a - Přehled zdrojů bodového znečištění vod
Tabulka II.1.1b - Vstupy dusíku do vod; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodněných zemědělských ploch
Tabulka II.1.1c1 - Vstup mimoerozního fosforu ze zemědělství do vod
Tabulka II.1.1c2 - Vstup erozního sedimentu ze zemědělských ploch do vod
Tabulka II.1.1d1 - Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy
Tabulka II.1.1d2 - Riziko vstupu acetochloru ze zemědělství do vod
Tabulka II.1.1d3 - Riziko vstupu vybraných látek atmosférickou depozicí do vod
Tabulka II.1.1d4 - Přirozený vstup fosforu a dusíku do vod
Tabulka II.1.1d5 - Přirozený vstup kovů do vod
Tabulka II.1.1e - Přehled odběrů povrchových vod
Tabulka II.1.1f - Nádrže s celkovým objemem větším než 1 mil. m3 ve správě Povodí Moravy, s.p.
Tabulka II.1.1g - Nádrže s celkovým objemem větším než 1 mil. m3 ve správě jiných subjektů
Tabulka II.1.1h - Převody vody
Tabulka II.1.1i - Vyhodnocení morfologických úprav
Tabulka II.1.2 - Identifikace významných vlivů
Tabulka II.2.1a - Seznam významných zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
Tabulka II.2.1b - Podíl plochy zranitelných oblastí v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.1c - Podíl plochy intenzivně využívané zemědělské půdy v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.1d - Přehled potenciálně významných pesticidů pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.1e - Přehled potenciálně významných kovů a benzo(a)pyrenu z atmosférické depozice pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.1f - Přehled odběrů podzemních vod a jejich přiřazení útvarům podzemních vod
Tabulka II.2.1g - Přehled užívání území v útvarech podzemních vod
Tabulka II.2.1h - Zastoupení urbanizovaných ploch v útvarech podzemních vod
Tabulka II.2.2.1a - Seznam významných zátěží, u nichž podle SEKM probíhá nápravné opatření
Tabulka II.2.2.1b - Seznam výsledných významných zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
Tabulka II.2.2.1c - Významnost plošného znečištění dusíkem ze zemědělství
Tabulka II.2.2.1d - Významnost plošného znečištění 2,4D, acetochlorem, metolachlorem a terbutylazinem v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.2.1e - Významnost plošného znečištění z atmosférické depozice pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.2.1f - Přehled významných odběrů podzemních vod
Tabulka II.2.2 - Identifikace významných vlivů
Tabulka II.2.3a - Rizikovost útvarů podzemních vod
Tabulka II.2.3b - Rizikovost útvarů podzemních vod pro staré zátěže
Tabulka II.2.3c - Rizikovost útvarů podzemních vod pro dusík a pesticidy ze zemědělství
Tabulka II.2.3d - Rizikovost útvarů podzemních vod pro atmosférickou depozici
Tabulka II.2.3e - Rizikovost útvarů podzemních vod pro odběry a ostatní vlivy
Tabulka II.3 - Vazba vodních útvarů na chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena