Plán dílčího povodí Dyje
  • Česky
  • English
Obrázek na pozadí
Úvodní text
Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu (opatření typu A, kap. VI.1.3)
Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7)
Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10)
Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek (opatření typu A, kap. VI.1.12)
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.17)
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.18)
Listy opatření typu "B"
Listy opatření typu "C"

 

Úvod

Tato příloha obsahuje všechna opatření navržená v kapitole VI. Jednotlivá opatření jsou zpracována formou tzv. „listů opatření“. Každý list opatření obsahuje základní identifikaci opatření, jeho lokalizaci, popis stávajícího stavu a další podrobnosti dle daného typu listu opatření.

 

Typy listů opatření

Dle zákona 254/2001 Sb., o vodách, plánování v oblasti vod operuje s tzv. opatřeními základními, doplňkovými a dodatečnými.

  • Základní opatření vycházejí ze závazných rámcových opatření Plánu hlavních povodí České republiky, národních právních předpisů, resp. směrnic EU a přístupových dohod s Evropským společenstvím. Tato opatření mají současně stanoven konkrétní termín splnění, který je bližší než období tohoto cyklu plánování.
  • Doplňková opatření jsou navržená a provedená k doplnění základních opatření, a to pouze je-li to nutné za účelem dosažení cílů stanovených podle článku 4 Rámcové směrnice tam, kde se očekává, že základní opatření nebudou zcela dostatečná. Opatření vycházejí zejména z existujících oblastí podpory Operačního programu životní prostředí, a jiných dotačních titulů, které sice nemusí být primárně cíleny na zlepšení stavu vodních útvarů, ale jejich aplikace ke zlepšení stavu vodních útvarů, mimo jiné rovněž vede.
  • Dodatečná opatření zajišťuje Česká republika v případě, že monitoring nebo jiné údaje naznačují, že cíle stanovené pro příslušný vodní útvar nebudou dosaženy. Pro takový vodní útvar musí být nejprve vyšetřeny příčiny možného nesplnění cíle, dále proběhne ověření a přezkoumání odpovídajících povolení a oprávnění, přezkoumání a úprava monitorovacích programů. Na základě těchto šetření budou přijata dodatečná opatření, která pro příslušný vodní útvar zajistí splnění environmentálních cílů.

Pro potřeby komunikace na úrovni Národních plánů, resp. pro potřeby reportingu do Mezinárodních plánů povodí, vzniklo pragmatické členění opatření na konkrétní (typu A) a obecná (typů B a C).

  • List opatření typu A (konkrétní opatření) – Navržené opatření řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem. Opatření je identifikováno svým názvem a umístěním územním a svým vodním útvarem. Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření a většinou vychází z již zpracovaných materiálů.
  • List opatření typu B (obecné opatření) – Navržené opatření řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu, jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis. Opatření typu B se váže ke konkrétnímu vodnímu útvaru či více útvarům.
  • List opatření typu C (obecné opatření) – Opatření reaguje na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni nových návrhů právních předpisů. Většinou se jedná o administrativní či koncepční opatření.

 

Počty opatření dle členění kapitol

Počty opatření dle členění kapitol

Pozn.: *) listy opatření pro přírodě blízká protipovodňová opatření jsou uvedena v kapitole zabývající se revitalizačními opatřeními.

Souhrnná tabulka s navrženými opatřeními k dosažení cílů ochrany vod je uveden v kapitole Seznam listů opatření tohoto dokumentu.

 

Způsob číslování jednotlivých listů opatření

Číslování listů opatření pro druhý cyklus plánování bylo zvoleno následujícím způsobem:

Listy opatření typu C, které jsou číslovány pro celou ČR na centrální úrovni, začínají kódem CZE, následuje číslice 2, která označuje druhý cyklus plánování, další dvojčíslí označuje příslušnou podkapitolu kapitoly VI, nakonec je uvedeno třímístné pořadové číslo listu opatření.

Listy opatření typu A a B jsou číslovány stejným systémem, začínají však kódem DYJ, který označuje příslušnost k dílčímu povodí Dyje.

Pokud opatření přechází z prvního plánovacího cyklu i do druhého, je toto opatření očíslováno nejen novým způsobem, ale také starým číslem opatření, které je uvedeno v závorce v názvu opatření.

 

Seznam použitých zkratek

AD aldrin Al hliník Antr antracen AR analýza rizik kontaminovaného území As arsen BaP benzo(a)pyren BbF benzo(b)fluoranten BgP benzo(g,h,i)perylen BkF benzo(k)fluoranten Benz benzen BSK5 biochemická spotřeba kyslíku – pětidenní Cd kadmium CHKO chráněná krajinná oblast ClU chlorované uhlovodíky CN kyanidy celkové ČIŽP Česká inspekce životního prostředí ČOV čistírna odpadních vod ČS (KČS) kanalizační čerpací stanice Died dieldrin Diur diuron DN průměr potrubí End endrin EO ekvivalentní obyvatelé EU Evropská unie Flu fluoranten HMWB silně ovlivněný vodní útvar Hg rtuť HIdp indeno(1,2,3-cd)pyren ID identifikátor IZ investiční záměr JTSK X souřadnice X v systému S-JTSK krajský úřad LČR Lesy ČR, s. p. LO list opatření MF Ministerstvo financí MŽP Ministerstvo životního prostředí NEL nepolární extrahovatelné látky Nfl naftalen Ni nikl OEREŠ Odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP OKD Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje OPŽP Operační program životní prostředí ORP obec s rozšířenou působností Pb olovo PCE tetrachlorethen (PER) PDP Plán dílčího povodí POP Plán oblasti povodí PP přírodní památka 3. et. PPO 3. etapa Programu prevence před povodněmi ROP Regionální operační program Ř. km říční kilometr SEKM Systém evidence kontaminovaných míst SEZ stará ekologická zátěž Simaz simazin SP stavební povolení TCE 1,1,2-trichlorethen TriCM trichlormethan UR územní rozhodnutí VKP významný krajinný prvek vodní útvar ZSJ základní sídelní jednotka

 

Seznam listů opatření

V seznamu listů opatření jsou nejdříve uvedeny všechny listy opatření typu „A“ členěné dle jednotlivých kapitol a řazeny dle vzestupně dle útvarů povrchových vod. Následují listy opatření typu „B“ a nakonec jsou uvedeny listy opatření typu „C“.

 

Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu (opatření typu A, kap. VI.1.3)

(řazeno abecedně dle ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.3 - listy opatření typu 'A'

DYJ203110Modernizace systému ochrany vodního zdroje VN Hubenov, Jiřínský přivaděč DYJ203111Modernizace systému ochrany vodního zdroje VN Hubenov, Jedlovský přivaděč DYJ203112Modernizace systému ochrany vodního zdroje VN Vír, pevná norná stěna na konci vzdutí DYJ203113VN Vír - Studie zlepšení VH poměrů, jakosti vod a obnova ekologické stability

 

Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7)

(řazeno abecedně dle kraje, ORP a obce)

Kapitola VI.1.7 - listy opatření typu 'A'

 

DYJ207129Báňovice, ČOV Báňovice DYJ207128Budeč, Kanalizace, ČOV a vodovod Budeč DYJ207124Cizkrajov, ČOV, kanalizace a vodovod Dolní Bolíkov DYJ207125Cizkrajov, ČOV, kanalizace a vodovod Holešice DYJ207126Cizkrajov, ČOV, kanalizace a vodovod Mutná DYJ207200Peč, ČOV Urbaneč DYJ207201Peč, Kanalizace a vodovod Lidéřovice DYJ207065Slavonice, Kanalizace a ČOV Vlastkovec DYJ207187Staré Hobzí, Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace v obci Staré Hobzí (DY100073) DYJ207232Třebětice, Přístavba ČOV Třebětice DYJ207127Volfířov, Obec Volfířov - splašková kanalizace a ČOV DYJ207234Županovice, Infrastruktura obce Županovice – 1. etapa DYJ207230Kunžak, Splašková kanalizace a ČOV Valtínov DYJ207231Knínice, Splašková kanalizace a ČOV Knínice DYJ207305Krasonice, Kanalizace a ČOV Krasonice DYJ207181Bořitov, Rekonstrukce ČOV Černá Hora - Bořitov (DY100063) DYJ207066Habrůvka, ČOV a kanalizace Habrůvka DYJ207135Hluboké Dvory, Výstavba kanalizace včetně ČOV v obci Hluboké Dvory DYJ207192Holštejn, Kanalizace a ČOV Holštejn DYJ207002Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov, Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích (DY100061) DYJ207250Kotvrdovice, Čistírna odpadních vod Kotvrdovice - 2. etapa DYJ207047Lipovec, Dostavba kanalizace a ČOV Lipovec (DY100165) DYJ207077Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory, Skupinová kanalizace obcí napojená na ČOV Lipůvka DYJ207309Milonice, ČOV a kanalizace Milonice DYJ207048Olomučany, Výstavba kanalizace a ČOV Olomučany (DY100167) DYJ207050Ostrov u Macochy, Doplnění technologie na ČOV Ostrov u Macochy (DY100170) DYJ207037Petrovice, Vybudování kanalizace a ČOV Petrovice (DY100168) DYJ207248Rájec-Jestřebí, ČOV a kanalizace v k. ú. Karolín DYJ207310Újezd u Černé Hory, ČOV a kanalizace Újezd u Černé Hory DYJ207030Vavřinec, Výstavba kanalizace Vavřinec (DY100072) DYJ207198Vysočany, ČOV a stoková síť obce Vysočany DYJ207249Knínice u Boskovic, ČOV a kanalizace Knínice u Boskovic DYJ207185Krhov, Výstavba kanalizace a ČOV Krhov (DY100319) DYJ207189Křetín, Kanalizace a ČOV Křetín DYJ207119Kunštát, Kanalizace Kunštát – II. etapa (DY100070) DYJ207040Letovice, Výstavba kanalizace Letovice (DY100060) DYJ207073Ludíkov, Kanalizace a intenzifikace ČOV Ludíkov DYJ207182Lysice, Intenzifikace ČOV Lysice (DY100066) DYJ207228Olešnice, Dostavba kanalizace Olešnice (DY100018) DYJ207184Sebranice, Výstavba kanalizace a ČOV Sebranice (DY100284) DYJ207036Skalice nad Svitavou, Výstavba kanalizace a ČOV Skalice nad Svitavou (DY100166) DYJ207046Suchý a Žďárná, Dostavba kanalizace a ČOV Žďárná - Suchý (DY100164) DYJ207183Štěchov, napojení obce Štěchov na kanalizaci Lysice (DY100071) DYJ207239Ústup, Veřejná splašková kanalizace včetně ČOV obce Ústup DYJ207049Voděrady, Výstavba ČOV Voděrady, rekonstrukce a výstavba kanalizace (DY100169) DYJ207190Vranová, Oddílná kanalizace a ČOV pro obec Vranová DYJ207117Brno, Brno - splašková kmenová stoka BI (DY100007) DYJ207062Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. etapa - dostavba splaškové a dešťové kanalizace (DY100050) DYJ207188Brno, MČ Brno-jih - „Tramvaj Plotní“ - inženýrské sítě, kanalizace (Komárovské nábřeží – Dornych) DYJ207186Brno, MČ Brno-jih - dostavba kmenové stoky D, RN Královky (DY100047) DYJ207313Brno, MČ Brno-jih - ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba oddílného kanalizačního systému DYJ207316Brno, MČ Brno-střed a Brno-jih - ul. Dufkovo nábř. - Táborského nábř. - rekonstrukce kmenové stoky A DYJ207317Brno, MČ Bystrc - odkanalizování a zásobování pravého břehu brněnské přehrady DYJ207112Brno, MČ Černovice - rekonstrukce kmenové stoky E - úsek SŠ1-MK2E (DY100369) DYJ207001Brno, MČ Černovice - ul. Hájecká - Nezamyslova - dostavba kmenové stoky EI (DY100044) DYJ207093Brno, MČ Chrlice - Davídkova - splašková kanalizace DYJ207168Brno, MČ Chrlice - dostavba oddílné kanalizace (DY100049) DYJ207094Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická - dostavba splaškové kanalizace DYJ207193Brno, MČ Líšeň - ul. Ondráčkova - dostavba splaškové a dešťové kanalizace DYJ207314Brno, MČ Líšeň - ul. Zlámanky, Jateční, Velatická - dostavba splaškové a dešťové kanalizace DYJ207315Brno, MČ Maloměřice a Obřany - ul. Olší - dostavba splaškové kanalizace a rekonstrukce IS a komunikací DYJ207092Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží - dostavba stokové sítě DYJ207111Brno, MČ Tuřany - RN Celiny nad shybkou, výstavba retenční nádrže (DY100368) DYJ207312Brno, MČ Židenice, Maloměřice a Obřany - ul. Nezamyslova - Cacovická - dostavba kmenové stoky EI DYJ207227Ladná, Kanalizace a ČOV obce Ladná DYJ207281Přítluky, Rekonstrukce ČOV Přítluky DYJ207160Rakvice, Rekonstrukce ČOV Rakvice (DY100365) DYJ207280Rakvice, Vodovod, kanalizace a ČOV Trkmanice DYJ207155Velké Bílovice, Intenzifikace ČOV Velké Bílovice DYJ207225Zaječí, ČOV a kanalizace Zaječí DYJ207139Bohaté Málkovice, Kanalizace a ČOV Bohaté Málkovice DYJ207216Brankovice, Kanalizace a likvidace odpadních vod Brankovice DYJ207180Nesovice, Kanalizace a ČOV Nesovice (DY100291) DYJ207253Nevojice, Vodohospodářská infrastruktura obce Nevojice DYJ207283Snovídky, Kanalizace a ČOV Snovídky DYJ207138Uhřice, Kořenová ČOV Uhřice DYJ207098Josefov, Kanalizace a ČOV Josefov DYJ207154Terezín, Výstavba ČOV Terezín DYJ207153Bořetice, Kanalizace a ČOV Bořetice DYJ207152Brumovice, Kanalizace a ČOV Brumovice DYJ207277Kurdějov, Kanalizace a ČOV Kurdějov DYJ207199Popice a Strachotín, Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa DYJ207278Šakvice, Kanalizace a ČOV Šakvice DYJ207279Velké Hostěrádky, Kanalizace a ČOV Velké Hostěrádky DYJ207226Vrbice, Kanalizace a ČOV Vrbice DYJ207079Hlína, Kanalizace Hlína DYJ207115Ivančice, Napojení místních částí na ČOV Ivančice (DY100088) DYJ207051Ketkovice, Výstavba kanalizace a ČOV Ketkovice (DY100186) DYJ207099Mělčany, Kanalizace Mělčany DYJ207052Nová Ves, Výstavba kanalizace a ČOV Nová Ves (DY100189) DYJ207275Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, ČOV a splašková kanalizace Kupařovice DYJ207165Hvozdec, Odkanalizování zbylých částí obce Hvozdec DYJ207161Kuřim, Rekonstrukce kanalizace a dostavba Kuřim (DY100349) DYJ207069Archlebov, Kanalizace a ČOV Archlebov DYJ207064Dražůvky, Nenkovice, Želetice, Odkanalizování obcí Želetice, Nenkovice, Dražůvky DYJ207095Kostelec, Kanalizace Kostelec DYJ207206Lovčice, Kanalizační sběrač „A“, výtlak odpadních vod Lovčice DYJ207207Věteřov, Odkanalizování obce a ČOV Věteřov DYJ207097Vřesovice, Odkanalizování obce Vřesovice DYJ207096Žádovice, Odkanalizování obce Žádovice DYJ207070Žarošice, Kanalizace a ČOV Žarošice DYJ207100Dolní Věstonice a Horní Věstonice, Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod DYJ207323Klentnice, Kanalizace Klentnice a napojení na ČOV Mikulov DYJ207151Dobřínsko, Kanalizace a ČOV Dobřínsko DYJ207321Horní Kounice, Splašková kanalizace a ČOV Horní Kounice (DY100147) DYJ207025Moravský Krumlov, Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura - 4 Moravský Krumlov – kanalizace (DY100130) DYJ207223Rešice, Třebíčsko - dostavba vodovodů a kanalizací - 3 Rešice – kanalizace a ČOV DYJ207083Tulešice, Rekonstrukce a dostavba kanalizace Tulešice a ČOV DYJ207301Vémyslice, Dostavba splaškové kanalizace Vémyslice (DY100318) DYJ207276 Pohořelice, Velký Dvůr - kanalizace DYJ207060 Babice u Rosic, Tetčice - Babice u Rosic - dostavba kanalizace (DY100074) DYJ207031 Kratochvilka, Dostavba kanalizace Kratochvilka (DY100075) DYJ207245Lesní Hluboké, Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké DYJ207053Příbram na Moravě, Výstavba kanalizace a ČOV Příbram na Moravě (DY100190) DYJ207032Rosice, Rekonstrukce a dostavba kanalizace Rosice (DY100078) DYJ207247Veverské Knínice, Dobudování kanalizace Veverské Knínice DYJ207055Zbraslav, Dostavba kanalizace Zbraslav - III. etapa (DY100323) DYJ207218Holubice, ČOV a kanalizace Holubice DYJ207219Lovčičky, Kanalizace a ČOV Lovčičky DYJ207140Šaratice, Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov DYJ207162Velešovice, Rekonstrukce dalších částí kanalizace Velešovice (DY100351) DYJ207349Bílovice nad Svitavou, Snížení zatížení toku z OK Bílovice nad Svitavou (DY100366) DYJ207215Hajany, Kanalizace a ČOV Hajany DYJ207142Hostěnice, Intenzifikace ČOV Hostěnice DYJ207194Modřice, Rekonstrukce a dostavba kanalizace Modřice (DY100348) DYJ207118Omice, Dostavba a rekonstrukce kanalizace Omice (DY100335) DYJ207136Ostopovice, Oddílná kanalizace Ostopovice DYJ207251Radostice, Rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice DYJ207141Šlapanice, Změna v užívání jednotné kanalizace na dešťovou a její rekonstrukce Šlapanice DYJ207043Telnice, Zkapacitnění ČOV Telnice a samostatné zaústění OV Sokolnic na ČOV (DY100101) DYJ207197Vranov, Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově DYJ207067Drahonín, Stoková síť a ČOV obce Drahonín DYJ207174Horní Loučky, Výstavba ČOV a kanalizace Horní Loučky (DY100359) DYJ207242Kuřimská Nová Ves, ČOV a kanalizace Kuřimská Nová Ves DYJ207241Kuřimské Jestřabí, Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí DYJ207016Lomnice, Intenzifikace ČOV Lomnice, výstavba a rekonstrukce kanalizace (DY100193) DYJ207039Lomnice, Odkanalizování místních částí Lomnice (DY100008) DYJ207319Lomnička, Rekonstrukce kanalizace Lomnička (DY100172) DYJ207179Malhostovice, Stoková síť Nuzířov (DY100096) DYJ207132Ochoz u Tišnova, ČOV a kanalizace obce Ochoz u Tišnova DYJ207042Předklášteří, Aglomerace Tišnov, Předkláštěří - II. etapa - výstavba a rekonstrukce kanalizace (DY100083) DYJ207059Předklášteří, Dostavba kanalizace Předklášteří (DY100082) DYJ207167Předklášteří, Odkanalizování Předklášteří - lokality Pod Horkou a U Rybníka (DY100082) DYJ207243Rohozec, Splašková kanalizace včetně ČOV Rohozec DYJ207318Sentice, Stoková síť obce Sentice (DY100327) DYJ207244Synalov, ČOV a stoková síť Synalov DYJ207041Tišnov, ČOV Tišnov - dostavba III. stupně (DY100081) DYJ207213Všechovice, Splašková kanalizace a ČOV Všechovice DYJ207255Račice-Pístovice, Obec Račice-Pístovice - kanalizace DYJ207217Rousínov, Odkanalizování m.č. Vítovice DYJ207106Citonice, Rekonstrukce ČOV Citonice, dostavba kanalizace (DY100181) DYJ207164Čejkovice, Splašková kanalizace a ČOV obce Čejkovice (DY100290) DYJ207169Hrušovany nad Jevišovkou, Dostavba a rekonstrukce kanalizace Hrušovany nad Jevišovkou (DY100004) DYJ207209Lančov, Výstavba kanalizace a ČOV v obci Lančov DYJ207285Medlice, Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Medlice (DY100147) DYJ207237Podmýče, Veřejná splašková kanalizace a ČOV obce Podmýče DYJ207035Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice, Odkanalizování obcí „Zapálaví“ (DY100137) DYJ207072Újezd, Splašková kanalizace a ČOV v obci Újezd DYJ207044Vranov nad Dyjí, Rekonstrukce ČOV Vranov nad Dyjí (DY100146) DYJ207235Zblovice, ČOV a splašková kanalizace Zblovice DYJ207034Znojmo, Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Znojmo (DY100136) DYJ207101Znojmo, Rekonstrukce kanalizace města Znojma - II. etapa (DY100132) DYJ207056Blučina, Rekonstrukce kanalizace Blučina (DY100324) DYJ207057Hrušovany u Brna, Rekonstrukce kanalizace Hrušovany u Brna (DY100333) DYJ207324Medlov, Kanalizace a ČOV městyse Medlov DYJ207078 Popovice, Zkapacitnění a intenzifikace ČOV Popovice u Rajhradu DYJ207114 Rajhrad, Rekonstrukce kanalizace Rajhrad (DY100102) DYJ207061 Vojkovice, Kanalizace Vojkovice – III. stavba (DY100331) DYJ207116 Židlochovice, Rekonstrukce ČOV Židlochovice (DY100108) DYJ207331 Biskoupky, Splašková kanalizace Biskoupky DYJ207330 Čučice, Splašková kanalizace a ČOV Čučice DYJ207348 Moravské Knínice, Dostavba kanalizace Moravské Knínice (DY100093) DYJ207326 Bavory, Čištění odpadních vod obec Bavory DYJ207347 Trnové Pole, Splašková kanalizace Trnové Pole s přečerpáním splašků do Jiřic nebo na ČOV Branišovice DYJ207329 Lukovany, Splašková kanalizace Lukovany DYJ207332 Kaly, Splašková kanalizace v místní části Zahrada DYJ207333 Újezd u Tišnova, Splašková kanalizace Újezd u Tišnova DYJ207130 Borová a Oldřiš, Odvádění a čištění odpadních vod DSO Oldřiš - Borová DYJ207131 Kamenec u Poličky, Kanalizace obce Kamenec u Poličky DYJ207159 Polička, Rekonstrukce kanalizace Polička - Nábřeží Svobody (DY100028) DYJ207158 Polička, Rozvoj a rekonstrukce kanalizace Polička (DY100028) DYJ207291 Hradec nad Svitavou, Kanalizace Hradec nad Svitavou napojení na ČOV Svitavy (DY100006) DYJ207214 Kamenná Horka, Splašková, tlaková kanalizace Kamenná Horka DYJ207300 Svitavy, Kanalizace města Svitavy - III. etapa (DY100006) DYJ207302 Vendolí, Výstavba kanalizace v obci Vendolí DYJ207091 Bystřice nad Pernštejnem, Dostavba kanalizace v místní části Vítochov (DY100150) DYJ207090 Bystřice nad Pernštejnem, Dostavba kanalizace v místní části Karasín (DY100150) DYJ207011 Bystřice nad Pernštejnem, Rekonstrukce a dostavba kanalizace Bystřice nad Pernštejnem (DY100150) DYJ207089 Písečné, Kanalizace Písečné (DY100150) DYJ207004 Rozsochy, Kanalizace a ČOV Rozsochy (DY100091) DYJ207133 Ujčov, Kanalizace v místní části Ujčov DYJ207238 Věchnov, Kanalizace Věchnov DYJ207177 Vír, Výstavba ČOV a kanalizace Vír (DY100286) DYJ207088 Ždánice, Kanalizace Ždánice (DY100150) DYJ207260 Bílý Kámen, Rekonstrukce kanalizace a vybudování ČOV Bílý Kámen DYJ207263 Bítovčice, ČOV a kanalizace Bítovčice DYJ207264 Dlouhá Brtnice, ČOV a splašková kanalizace Dlouhá Brtnice DYJ207022 Dolní Cerekev a Kostelec, Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy – II. etapa – dobudování kanalizace (DY100114) DYJ207262 Dvorce, ČOV Dvorce DYJ207257 Jezdovice, Splašková kanalizace a ČOV obce Jezdovice DYJ207156 Jihlava, Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy (DY100112) DYJ207166 Kamenice, Kanalizace Kamenička a Řehořov DYJ207261 Plandry, Kořenová ČOV a rekonstrukce stávající kanalizace Plandry DYJ207256 Růžená, ČOV a splašková kanalizace Růžená DYJ207259 Smrčná, Splašková kanalizace a ČOV Smrčná DYJ207143 Šimanov, Oprava kanalizace Šimanov DYJ207258 Vyskytná nad Jihlavou, ČOV a splašková kanalizace Vyskytná nad Jihlavou DYJ207144 Vysoké Studnice, Kanalizace Vysoké Studnice DYJ207010 Jemnice, Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura - 3 Jemnice - kanalizace (DY100123) DYJ207343 Litohoř, Dostavba kanalizace Litohoř (DY100118) DYJ207233 Menhartice, Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Menhartice DYJ207325 Moravské Budějovice, Připojení místních částí města Moravské Budějovice (DY100118) DYJ207024 Moravské Budějovice, Rekonstrukce ČOV Moravské Budějovice, II. etapa (DY100119) DYJ207023 Moravské Budějovice, Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura - 2 Moravské Budějovice – kanalizace (DY100118) DYJ207113 Vícenice, Výstavba kanalizace Vícenice (DY100309) DYJ207170 Březník, Výstavba kanalizace a ČOV Březník (DY100306) DYJ207273 Čikov, Kanalizace a ČOV Čikov DYJ207148 Jasenice, Kanalizace a ČOV Jasenice DYJ207335 Kralice nad Oslavou, ČOV a kanalizace Kralice nad Oslavou DYJ207171 Kuroslepy, Výstavba kanalizace a ČOV Kuroslepy (DY100306) DYJ207270 Mohelno, Dostavba a rekonstrukce kanalizace DYJ207147 Naloučany a Ocmanice, Kanalizace a ČOV pro obce Naloučany a Ocmanice DYJ207033 Náměšť nad Oslavou, Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura – 5 Náměšť nad Oslavou – kanalizace (DY100126) DYJ207054 Vícenice u Náměště nad Oslavou, Dostavba a rekonstrukce kanalizace a ČOV Vícenice u Náměště nad Oslavou (DY100316) DYJ207068 Nové Město na Moravě, Hlinné - kanalizace DYJ207063 Nové město na Moravě, Kanalizace Rokytno DYJ207084 Nové Město na Moravě, Splašková kanalizace Petrovice DYJ207021 Stanoviště, Výstavba ČOV a kanalizace Stanoviště (DY100362) DYJ207157 Mrákotín, ČOV Mrákotín - optimalizace kalového hospodářství DYJ207178 Nová Říše, Vybudování kanalizace a ČOV Nová Říše (DY100115) DYJ207229 Ořechov u Telče, Likvidace odpadních vod Ořechov u Telče DYJ207122 Řásná, Biologické rybníky Řásná DYJ207123 Stará Říše, ČOV a kanalizace Stará Říše DYJ207334 Telč, Aktualizace generelu odvodnění města Telč DYJ207080 Telč, ČOV Telč - intenzifikace kalové koncovky DYJ207121 Urbanov, ČOV a kanalizace Urbanov DYJ207274 Bačice, Kanalizace a rekonstrukce ČOV Bačice DYJ207220 Biskupice-Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV Biskupice-Pulkov DYJ207266 Čechočovice, Splašková kanalizace a ČOV Čechočovice DYJ207120 Čechtín, Rekonstrukce a výstavba kanalizace Čechtín (DY100308) DYJ207081 Dalešice, Rekonstrukce kanalizace Dalešice DYJ207149 Dolní Vilémovice, Kanalizace s ČOV Dolní Vilémovice DYJ207038 Dukovany, Třebíčsko - dostavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací - 2 Dukovany - intenzifikace ČOV (DY100313) DYJ207290 Heraltice, Intenzifikace ČOV Heraltice (DY100312) DYJ207017 Horní Heřmanice, Třebíčsko - dostavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací - 1 Horní Heřmanice - dostavba a rekonstrukce ČOV (DY100315) DYJ207344 Hrotovice, Dostavba a rekonstrukce kanalizace Hrotovice (DY100127) DYJ207145 Chlum, Čištění odpadních vod Chlum DYJ207337 Jaroměřice nad Rokytnou, ČOV a kanalizace v místní části Ohrazenice DYJ207339 Jaroměřice nad Rokytnou, ČOV a kanalizace v místní části Ratibořice DYJ207336 Jaroměřice nad Rokytnou, Rekonstrukce ČOV Jaroměřice nad Rokytnou DYJ207338 Jaroměřice nad Rokytnou, Splašková kanalizace v místní části Popovice a napojení na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou DYJ207322 Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura - 1 Jaroměřice nad Rokytnou – kanalizace (DY100125) DYJ207028 Klučov, Výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV Klučov (DY100314) DYJ207176 Koněšín, Výstavba kanalizace a ČOV Koněšín (DY100310) DYJ207027 Kouty, Výstavba ČOV a kanalizace Kouty (DY100307) DYJ207082 Lipník, Rekonstrukce a dostavba kanalizace obce Lipník DYJ207265 Markvartice, Splašková kanalizace a ČOV Markvartice DYJ207340 Mastník, Splašková kanalizace Mastník a napojení na ČOV Třebíč (DY100122) DYJ207267 Nárameč, Kanalizace a ČOV Nárameč DYJ207306 Okříšky, Rekonstrukce ČOV Okříšky (DY100016) DYJ207163 Okříšky, Rekonstrukce kanalizace Okříšky - 4. etapa (DY100016) DYJ207307 Petrovice, Kanalizace a ČOV Petrovice (DY100016) DYJ207341 Rokytnice nad Rokytnou, Dostavba a rekonstrukce kanalizace Rokytnice nad Rokytnou DYJ207299 Rudíkov, III. etapa kanalizace obce Rudíkov DYJ207172 Rudíkov, Intenzifikace ČOV Rudíkov (DY100317) DYJ207346 Stařeč, Výstavba splaškové kanalizace v místní části Červená Hospoda a napojení na ČOV Třebíč (DY100122) DYJ207345 Štěměchy, Výstavba kanalizace a ČOV Štěměchy (DY100320) DYJ207342 Třebíč, Okřešice, Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice (DY100122) DYJ207009 Třebíč, Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura - 6 Třebíč - kanalizace (DY100120) DYJ207150 Valeč, Obnova veřejné kanalizace Valeč DYJ207268 Zašovice, ČOV a splašková kanalizace Zašovice DYJ207134 Březí nad Oslavou, Splašková kanalizace a ČOV v Březí nad Oslavou DYJ207246 Křoví, Rozšíření kořenové čistírny Křoví DYJ207012 Měřín, Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Měřín, dostavba kanalizace (DY100157) DYJ207075 Netín, Netín - výstavba kanalizace a ČOV DYJ207175 Osová Bítýška, Rekonstrukce kanalizace Osová Bítýška (DY100090) DYJ207240 Radenice, Kanalizace a ČOV Radenice DYJ207271 Sklené nad Oslavou, Kanalizace a ČOV v obci Sklené nad Oslavou DYJ207087 Stránecká Zhoř a Kochánov, Splašková kanalizace Stránecká Zhoř (DY100157) DYJ207195 Velká Bíteš, Kanalizace a ČOV v místních částech DYJ207045 Velká Bíteš, Vypouštění městských odpadních vod z ČOV Velká Bíteš (DY100154) DYJ207086 Velké Meziříčí, ČOV a splašková kanalizace Olší nad Oslavou DYJ207085 Velké Meziříčí, Napojení místních částí - výstavba splaškové kanalizace DYJ207076 Vídeň, Splašková kanalizace obce Vídeň DYJ207013 Bohdalov, Vybudování nové ČOV a přivaděče Bohdalov, rekonstrukce kanalizace (DY100159) DYJ207020 Jámy, Kanalizace a ČOV Jámy (DY100337) DYJ207272 Kněževes, Kanalizace Kněževes DYJ207026 Pokojov, Splašková kanalizace a ČOV Pokojov (DY100160) DYJ207320 Rudolec, Kanalizace Rudolec (DY100160) DYJ207137 Chvalnov, Kanalizace Chvalnov s ČOV DYJ207328 Koryčany, ČS Lískovec DYJ207282 Koryčany, Kanalizace a ČOV Jestřabice DYJ207252 Litenčice, Čištění odpadních vod Litenčice a Strabenice DYJ207074 Střílky, Kanalizace a ČOV Střílky DYJ207308 Zástřizly, Čištění odpadních vod Zástřizly DYJ207327 Stupava a Staré Hutě, Lidvidace odpadních vod obcí Stupava a Staré Hutě

 

Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10)

(řazeno abecedně dle kraje, ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.10 - listy opatření typu 'A'

 

DYJ210006 SEZ - STS Dačice (DY130019) DYJ210013 SEZ - ČKD Blansko ""Ve žlebě"" DYJ210012 SEZ - Červený Vrch, Třebětín u Letovic DYJ210010 SEZ - Benzina s.r.o. DSPHM Brno Komárov DYJ210011 SEZ - Královopolská, a.s., Brno DYJ210015 SEZ - ZPA Brno spol. s r.o., Královo Pole (DY130015) DYJ210023 SEZ - Skládka Černovice (DY130042) DYJ210024 SEZ - JMP a.s. Brno (DY130029) DYJ210005 SEZ - FOSFA a.s., Poštorná (DY130046) DYJ210021 SEZ - Gigant Dubňany, spol. s r.o. DYJ210022 SEZ - Akra a.s. Lužice (DY130010) DYJ210020 SEZ - Palivo Trans s.r.o. - areál bývalé elektrárny, Oslavany DYJ210032 SEZ - Rosicko-oslavanský revír, eliminace nepříznivých vlivů na vodní prostředí DYJ210026 SEZ - EMP, s.r.o., Slavkov (DY130034) DYJ210028 SEZ - ICEC Šlapanice,a.s. (DY130020) DYJ210008 SEZ - SEM, s.r.o. závod Drásov DYJ210025 SEZ - Skládka TKO Měnín (DY130030) DYJ210014 SEZ - Adamovské strojírny, a.s. (DY130018) DYJ210001 SEZ - Prádelny a čistírny Brno (DY130014) DYJ210004 SEZ - NAREX a.s. Ždánice (DY130045) DYJ210002 SEZ - Svitavy - čistírna prádelna DYJ210007 SEZ - Železárny Štěpánov, spol.s.r.o DYJ210017 SEZ - Staré Hory, Jihlava DYJ210018 SEZ - JMP, a.s Jihlava (DY130040) DYJ210019 SEZ - Brtnice, skládka odpadů DYJ210031 SEZ - Brtnice - skládka Snaha DYJ210003 SEZ - VELAMOS a.s. Náměšť n Oslavou (DY130037) DYJ210029 SEZ - Zichův rybník DYJ210016 SEZ - Na horách, Nový Rychnov (DY130033) DYJ210030 SEZ - Bývalá provozovna ČSAD Brno DYJ210027 SEZ - MARS Svratka, a.s. (DY130017) DYJ210009 SEZ - PBS Velká Bíteš, a.s. (DY130038)

 

Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek (opatření typu A, kap. VI.1.12)

(řazeno abecedně dle kraje, ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.12 - listy opatření typu 'A'

 

DYJ212002 Řečický potok, Revitalizace Řečického potoka ř. km 4,650 - 5,448 (DY110003) DYJ212016 Výpustek, Obnova ekologických funkcí vodní nádrže ve Skalici (ř. km 0,850 - 1,430) (DY110013) DYJ212204 Svratka, Svitava, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků" (DY110014, DY110011, DY110015) DYJ212023 Dyje, Bulhary – Herdy, obnova původního říčního koryta (DY110035) DYJ212024 Dyje, Dyje napojení odstavených ramen D2, D3, D5, D6, D7 a D9 (DY110026) DYJ212213 Prušánka, Dolní Bojanovice - přírodě blízká PPO a revitalizace toku (DY130117) DYJ212212 Dyje, Kyjovka, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dyje a Kyjovky" (DY110028) DYJ212022 Spálený potok, Revitalizační opatření v nivě Spáleného potoka II. (ř. km 4,300 - 5,350) (DY110034) DYJ212102 Dyje, Překonání migrační bariéry VDNM II - střední (DY110021) DYJ212021 Klášovský (Klasovský) potok, Revitalizace Klášovského potoka (ř. km 1,300 - 2,890) (DY110024) DYJ212025 Skalka B, Revitalizace toku Skalka B (ř. km 0,000 - 1,400) (DY110027) DYJ212020 Trkmanka, Revitalizace nivy Trkmanky (ř. km 21,357 - 26,291) (DY110023) DYJ212103 Dyje, Překonání migrační bariéry VDNM III - dolní (DY110022) DYJ212101 Dyje, Překonání migrační bariéry VDNM I - horní (DY110006) DYJ212201 Dyje, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Dyje - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 69,500 (ústí Jevišovky) až ř.km 83,600 (Hevlín)" (vybraná prioritní oblast v PHP ČR) DYJ212207 Litava, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Litava II - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 16,000 (Újezd u Brna) až ř.km 24,000 (Slavkov u Brna)" (DY130119) DYJ212205 Bobrava, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Bobrava, km 16,242 – 29,520, od Radostického mlýna nad Rosice - přírodě blízká protipovodňová opatření" DYJ212206 Svratka, Realizace opatření ze st.proveditelnosti "Svratka - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 26,370 (Rajhrad) až ř.km 30,617 (Modřice) včetně výustní trati Bobravy" (DY130118) DYJ212208 Litava, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Litava - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 5,000 (Měnín) až ř.km 16,000 (Újezd u Brna)" (DY130119) DYJ212202 Bobrůvka, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Bobrůvka, ř. km 4,500 - 9,350 od ústí Libochovky po Vrbku - přírodě blízká protipovodňová opatření" DYJ212005 Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu; pr. př. Klaperova p. v km 0,6, Klaperův potok, Žlebský potok (DY110038) DYJ212006 Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu; bezejmenný vodní tok (místní název - Havranický potok) (DY110040) DYJ212007 Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu; bezejmenný vodní tok (místní název - Popický potok) (DY110039) DYJ212009 LP Nedveky v km 2,4, RN Lišný - obnovení vodní plochy DYJ212010 LP Plenkovického potoka, Pod Tvarůžkem - obnovení vodní plochy DYJ212011 LP Plenkovického potoka, RN Tvarůžek - obnovení vodní plochy DYJ212012 Skalička, RN Višňové - obnovení vodní plochy DYJ212209 Svratka, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Svratka II - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) - 26,370 (Rajhrad - Holasice) (DY130118) DYJ212015 Svitava, Realizace vhodných opatření ze Studie vodního prostředí na Svitavsku (DY110012) DYJ212017 Jihlava, Revitalizace části toku řeky Jihlavy (DY110016) DYJ212003 LP Jiratického potoka, RN Police - obnovení vodní plochy DYJ212004 Bítovský potok, RN Julinka - obnovení vodní plochy DYJ212008 PP Jevišovky v km 77,2, RN U Fialovy hájenky - obnovení vodní plochy DYJ212018 Rokytka, Revitalizace části toku Rokytka včetně nivy (ř. km 13,200 - 18,300) (DY110020) DYJ212210 Oslava, Náměšť nad Oslavou – přírodě blízká protipovodňová opatření, obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity vodohospodářsky významného toku Oslava a jeho nivy DYJ212013 Blatinský potok, Revitalizace Blatinského potoka (DY110007) DYJ212014 Nedvědička, Revitalizace Nedvědičky (ř. km 24,800 - 27,600) (DY110009) DYJ212001 Votavice, Revitalizace Votavice včetně nivy (ř. km 0,500 - 2,400) (DY110029) DYJ212019 bezejmenný LP Příložanského p., RN Cihelna - obnovení vodní plochy DYJ212211 Rokytná, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Rokytná, km 69,781 - 88,850 od soutoku se Štěpánovickým potokem po pramen - přírodě blízká protipovodňová opatření" (DY110019, DY110033) DYJ212203 Svratka, Realizace vhodných opatření ze st.proveditelnosti "Svratka, km 163,000 - 170,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec" (DY110031)

 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.17)

(řazeno abecedně dle kraje, ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.17 - listy opatření typu 'A'

 

DYJ217016Moravská Dyje, Vápovka, Realizace protipovodňových opatření v Dačicích DYJ217010Svitava, Rájec-Jestřebí - výstavba silničního obchvatu s omezovacím povodňovým objektem DYJ217009Křetínka, VD Letovice, rekonstrukce vodního díla DYJ217011Svratka, Svitava, Leskava, realizace opatření z Generelu odvodnění města Brna DYJ217014Dyje, Přítlucká suchá nádrž DYJ217015Dyje, Břeclav - protipovodňová opatření I. etapa DYJ217018Jihlava+, Ivančice - Realizace opatření ze studie Návrhy efektivních opatření pro snížení povodňových rizik DYJ217005Kuřimka, Generel odvodnění města Kuřim DYJ217012Rokytná, PPO Moravský Krumlov DYJ217013Jihlava, Protipovodňová ochrana města Pohořelice (DY130117) DYJ217001Dyje, Znojmo, PPO ul. Loucká (DY130117) DYJ217002Dyje, Znojmo, PPO ul. Na hrázi (DY130117) DYJ217003Dyje, Znojmo, PPO Penam (DY130117) DYJ217017Litava, Protipovodňová ochrana města Židlochovice - III. etapa DYJ217004Bílý potok, PPO pro povodí Bílého potoka – Polička I.etapa (DY130117) DYJ217006Svitava, Svitavy, zvýšení kapacity koryta III. etapa (DY130108) DYJ217007Studený potok, SN Svitavy (DY130171) DYJ217008Svitava, PPO Březová nad Svitavou, Dlouhá

 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.18)

(řazeno abecedně dle kraje, ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.18 - listy opatření typu 'A'

 

DYJ218001 Pstruhovec, VD Landštejn - rekonstrukce vodního díla DYJ218010 Hodonínka, Úprava toku Hodonínka (DY130179) DYJ218014 Křetínka, Studie proveditelnosti a DÚR PPO obce Horní Poříčí (DY130117) DYJ218016 PP Křetínky, Zkapacitnění v obci Křetín II. DYJ218018 Bělá, VD Boskovice - rekonstrukce vodního díla DYJ218019 Sebránek, Studie proveditelnosti městyse Svitávka -studie odtokových poměrů (DY130117) DYJ218050 Hodonínka, Úprava Hodonínky v km 13,670 -15,700 DYJ218052 Hodonínka, PPO v k.ú. Křtěnov DYJ218013 Svratka, VD Brno - sanace povrchů návodního a vzduš. líce hráze DYJ218049 HMZ *Lanžhot odpad, PPO Lanžhot (DY130117) DYJ218039 Dyje, VD Nové Mlýny - rekonstrukce koruny hráze Strachotín a Šakvice na dolní nádrži DYJ218042 Haraska; Studie proveditelnosti obec Boleradice - PPO v trati Vickov (DY130117) DYJ218029 Potok Brodky, Neslovický potok, Ochrana obce Zbýšov (DY130177) DYJ218030 Balinka, PPO na toku Balinka DYJ218033 Jihlava, Studie proveditelnosti PPO obce Kupařovice na Jihlavě (DY130117) DYJ218036 Jihlava; PPO v k.ú. Němčičky v povodí Jihlavy (DY130117) DYJ218041 Ždánický p. a Trkmanka, Ždánice rekonstrukce opěrných zdí Ždánický p. a Trkmanka (DY130117) DYJ218044 Moravanský potok, SN Padělky - výstavba (DY130169) DYJ218046 Čeložnický potok, SN Čeložnice - výstavba (DY130168) DYJ218047 Šardický potok, Záchytné nádrže a protierozní opatření obce Šardice (DY130117) DYJ218038 Dyje, VD Nové Mlýny - revize uzávěrů, výměna Gallových řetězů, antikorozní ochrana segment. uzávěrů DYJ218040 Dyje, VD Nové Mlýny - oprava drenážních prvků obvodových hrází DYJ218034 Jihava, Protipovodňová opatření obce Malešovice na Jihlavě (DY130117) DYJ218037 Jihlava, Odrovice - ochranné hráze (DY130117) DYJ218020 Kovalovický potok, Rekonstrukce opevnění v Kovalovicích DYJ218021 Říčka, Šlapanice - odvod extravilánových a dešťových vod s protipovodňovými opatřeními (DY130117) DYJ218053 Prokopka, Zkapacitnění toku Prušánka DYJ218011 Bobrůvka, Dolní Loučky - Protipovodňová hráz Mezihoří (DY130117) DYJ218012 Brusná, PPO v obci Brusné DYJ218054 Klimentský p., VN Osvětimany - oprava objektů, odbahnění, zvýšení retence DYJ218055 Rakovec, Zkapacitnění, stabilizace toku v Pístovicích DYJ218002 Dyje, Studie proveditelnosti PPO Podhradí nad Dyjí (DY130117) DYJ218003 Dyje, VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze DYJ218004 Dyje, Studie proveditelnosti PPO Vranov nad Dyjí (DY130117) DYJ218005 Haťský potok, Protipovodňová ochrana obce Dyjákovičky - vodní nádrže na Haťském potoce (DY130117) DYJ218006 Dyje, Protipovodňová opatření obce Hevlín (DY130117) DYJ218007 Jevišovka, VD Jevišovice - modernizace spodních výpustí (podle souč.požadavků) DYJ218051 Brušovecký potok, PPO v ř. km 0,00 - 0,650 DYJ218035 Jihlava; Studie proveditelnosti PPO městyse Medlov na tocích Jihlava a Jezero (DY130117) DYJ218015 Křetínka, Svojanov - zvýšení kapacity koryta DYJ218017 Kavinský potok, Zkapacitnění koryta Kavinského potoka DYJ218009 Svratka, VD Vír - sanace betonů vzdušního a návodního líce hráze DYJ218022 Hornohuťský potok, Zkapacitnění koryta Hornohuťského potoka - II. DYJ218023 Maršovský potok, VD Hubenov - zabezpečení VD na PV 10 000 DYJ218024 Jihlava, Luka nad Jihlavou - zvýšení kapacity koryta (DY130117) DYJ218031 Oslava, Protipovodňová opatření obce Naloučany (DY130117) DYJ218008 Svratka, Jimramov, zvýšení kapacity koryta (DY130117) DYJ218025 LP Radonínského potoka v km 3,3, Zkapacitnění a rekonstrukce opevnění toku DYJ218026 Markovka, VN Kožichovice - oprava objektů a odbahnění DYJ218032 Štěpánovický potok, poldr Štěpánovice - výstavba (DY130161) DYJ218028 Balinka, Studie proveditelnosti PPO městyse Měřín na Balince (DY130117) DYJ218027 Bohdalovský p., VD Ostrov nad Oslavou - zabezpečení VD na PV 10 000 DYJ218043 Kyjovka (Stupava), VD Koryčany - zabezpečení VD na PV 10000; rekonstrukce injekční clony; rekonstrukce spodních výpustí na současné standardy

 

Listy opatření typu "B"

Listy opatření typu 'B'

 

DYJ203101 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Boskovice DYJ203102 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Hubenov DYJ203103 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Koryčany DYJ203104 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Landštejn DYJ203105 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Mostiště DYJ203106 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Nová Říše DYJ203107 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Vír DYJ203108 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Znojmo DYJ203109 Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží DYJ204001 Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod DYJ205001 Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání (DY100175)) DYJ205002 Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu útvarů podzemních vod (DY100261) DYJ205003 Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí DYJ205004 Opatření proti nevhodnému využívání území (těžba kolektoru podzemních vod (DY100260)) DYJ207501 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí DYJ212501 Revitalizace vodních toků DYJ212502 Migrační prostupnost vodních toků DYJ212503 Revitalizace - Záměry navrhovatelů DYJ212504 Přírodě blízké PPO mimo OsVPR - Záměry navrhovatelů DYJ215004 Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků DYJ216501 Správné postupy v oblasti vodohospodářských služeb DYJ217502 PPO v OsVPR - Záměry navrhovatelů DYJ218502 PPO mimo OsVPR - Záměry navrhovatelů DYJ218503 Záplavová území DYJ220501 Průzkumný monitoring

 

Listy opatření typu "C"

Listy opatření jsou součástí Národního plánu povodí Dunaje. Zde je uveden pouze jejich seznam.

Listy opatření typu 'C'
Plán dílčího povodí Dyje
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena