Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
  • Česky
  • English
Úvodní obrázek
Úvodní text
Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu (opatření typu A, kap. VI.1.3)
Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7)
Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10)
Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek (opatření typu A, kap. VI.1.12)
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.17)
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.18)
Listy opatření typu "B"
Listy opatření typu "C"

Úvod

Tato příloha obsahuje všechna opatření navržená v kapitole VI. Jednotlivá opatření jsou zpracována formou tzv. „listů opatření“. Každý list opatření obsahuje základní identifikaci opatření, jeho lokalizaci, popis stávajícího stavu a další podrobnosti dle daného typu listu opatření.


 

Typy listů opatření

Dle zákona 254/2001 Sb., o vodách, plánování v oblasti vod operuje s tzv. opatřeními základními, doplňkovými a dodatečnými.

  • Základní opatření vycházejí ze závazných rámcových opatření Plánu hlavních povodí České republiky, národních právních předpisů, resp. směrnic EU a přístupových dohod s Evropským společenstvím. Tato opatření mají současně stanoven konkrétní termín splnění, který je bližší než období tohoto cyklu plánování.
  • Doplňková opatření jsou navržená a provedená k doplnění základních opatření, a to pouze je-li to nutné za účelem dosažení cílů stanovených podle článku 4 Rámcové směrnice tam, kde se očekává, že základní opatření nebudou zcela dostatečná. Opatření vycházejí zejména z existujících oblastí podpory Operačního programu životní prostředí, a jiných dotačních titulů, které sice nemusí být primárně cíleny na zlepšení stavu vodních útvarů, ale jejich aplikace ke zlepšení stavu vodních útvarů, mimo jiné rovněž vede.
  • Dodatečná opatření zajišťuje Česká republika v případě, že monitoring nebo jiné údaje naznačují, že cíle stanovené pro příslušný vodní útvar nebudou dosaženy. Pro takový vodní útvar musí být nejprve vyšetřeny příčiny možného nesplnění cíle, dále proběhne ověření a přezkoumání odpovídajících povolení a oprávnění, přezkoumání a úprava monitorovacích programů. Na základě těchto šetření budou přijata dodatečná opatření, která pro příslušný vodní útvar zajistí splnění environmentálních cílů.

Pro potřeby komunikace na úrovni Národních plánů, resp. pro potřeby reportingu do Mezinárodních plánů povodí, vzniklo pragmatické členění opatření na konkrétní (typu A) a obecná (typů B a C).

  • List opatření typu A (konkrétní opatření) – Navržené opatření řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem. Opatření je identifikováno svým názvem a umístěním včetně konkretizace vodního útvaru. Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření a většinou vychází z již zpracovaných materiálů.
  • List opatření typu B (obecné opatření) – Navržené opatření řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu, jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis. Opatření typu B se váže ke konkrétnímu vodnímu útvaru či více útvarům.
  • List opatření typu C (obecné opatření) – Opatření reaguje na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni nových návrhů právních předpisů. Většinou se jedná o administrativní či koncepční opatření.

 

Počty opatření dle členění kapitol

Počty opatření dle členění kapitol

Souhrnné tabulky s navrženými opatřeními k dosažení cílů ochrany vod je uvedena v kapitole Seznam listů opatření tohoto dokumentu.


Způsob číslování jednotlivých listů opatření

Číslovaní listů opatření pro druhý cyklus plánování bylo zvoleno následujícím způsobem:

Listy opatření typu C, které jsou číslovány pro celou ČR na centrální úrovni, začínají kódem CZE, následuje číslice 2, která označuje druhý cyklus plánování, další dvojčíslí označuje příslušnou podkapitolu kapitoly VI, nakonec je uvedeno třímístné pořadové číslo listu opatření.

Listy opatření typu A a B jsou číslovány stejným systémem, začínají však kódem HOD, který označuje příslušnost k danému dílčímu povodí.

Pokud opatření přechází z prvního plánovacího cyklu i do druhého, je toto opatření očíslováno novým způsobem a staré číslo opatření je uvedeno v názvu opatření v závorce.


Seznam použitých zkratek

AD aldrin Al hliník Antr antracen AR analýza rizik kontaminovaného území As arsen BaP benzo(a)pyren BbF benzo(b)fluoranten BgP benzo(g,h,i)perylen BkF benzo(k)fluoranten Benz benzen BSK5 biochemická spotřeba kyslíku – pětidenní Cd kadmium CHKO chráněná krajinná oblast ClU chlorované uhlovodíky CN kyanidy celkové ČIŽP Česká inspekce životního prostředí ČOV čistírna odpadních vod ČS (KČS) kanalizační čerpací stanice Died dieldrin Diur diuron DN průměr potrubí End endrin EO ekvivalentní obyvatelé EU Evropská unie Flu fluoranten HMWB silně ovlivněný vodní útvar Hg rtuť HIdp indeno(1,2,3-cd)pyren ID identifikátor IZ investiční záměr JTSK X souřadnice X v systému S-JTSK krajský úřad LO list opatření MF Ministerstvo financí MŽP Ministerstvo životního prostředí NEL nepolární extrahovatelné látky Nfl naftalen Ni nikl OEREŠ Odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP OKD Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje OPŽP Operační program životní prostředí ORP obec s rozšířenou působností Pb olovo PCE tetrachlorethen (PER) PDP Plán dílčího povodí POP Plán oblasti povodí PP přírodní památka 3. et. PPO 3. etapa Programu prevence před povodněmi ROP Regionální operační program Ř. km říční kilometr SEKM Systém evidence kontaminovaných míst SEZ stará ekologická zátěž Simaz simazin SP stavební povolení TCE 1,1,2-trichlorethen TriCM trichlormethan UR územní rozhodnutí VKP významný krajinný prvek vodní útvar ZSJ základní sídelní jednotka

 

Seznam listů opatření

V seznamu listů opatření jsou nejdříve uvedeny všechny listy opatření typu „A“ členěné dle jednotlivých kapitol a řazeny dle vzestupně dle útvarů povrchových vod. Následují listy opatření typu „B“ a nakonec jsou uvedeny listy opatření typu „C“.

 

Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7)

(řazeno abecedně dle kraje, ORP a obce)

Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7)

 

MOV207047 Světlá, Čistírna odpadních vod pro Světlou u Velkých Opatovic MOV207026 Blatnička, Blatnička - výstavba ČOV (MO100100) MOV207129 Lipov, Lipov - kanalizace MOV207027 Nová Lhota, ČOV Nová Lhota - rekonstrukce biologické části (MO100102) MOV207131 Tvarožná Lhota, Rekonstrukce kanalizace Tvarožná Lhota MOV207130 Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou - rozšíření kanalizace MOV207085 Drysice, Drysice - kanalizace a ČOV MOV207031 Hlubočany a Kučerov, Kučerov a Hlubočany - výstavba kanalizace (MO100132) MOV207029 Hoštice-Heroltice, Hoštice-Heroltice - výstavba kanalizace (MO100130) MOV207084 Kozlany u Vyškova, Kanalizace a ČOV v Obci Kozlany u Vyškova MOV207190 Luleč, ČOV a kanalizace Luleč MOV207189 Lysovice a Rostěnice-Zvonovice, Odkanalizování obcí Rostěnice-Zvonovice a Lysovice MOV207028 Medlovice, Medlovice - výstavba kanalizace a ČOV (MO100129) MOV207088 Prusy-Boškůvky, Prusy-Boškůvky - kanalizace a ČOV MOV207087 Pustiměř, ČOV Pustiměř – rekonstrukce - II. etapa MOV207030 Rybníček, Rybníček - výstavba kanalizace (MO100131) MOV207086 Švábenice, Švábenice - splašková kanalizace a ČOV MOV207089 Vážany, Vážany - splašková tlaková kanalizace MOV207068 Hranice, Rekonstrukce a dostavba kanalizace Hranice MOV207065 Paršovice, Kanalizace v obci Paršovice MOV207066 Paršovice, Likvidace odpadních vod na ČOV Paršovice MOV207152 Partutovice, Obec Partutovice - kanalizace a ČOV MOV207218 Potštát, Splašková kanalizace a ČOV - Potštát a místní části Kyžlířov, Lipná, Kovářov a Boškov MOV207067 Radíkov, Radíkov - Kanalizace a ČOV MOV207135 Rakov, Likvidace odpadních vod obce Rakov MOV207193 Ostružná, Rekonstrukce ČOV Ostružná MOV207076 Bohuslavice, Splašková kanalizace Bohuslavice MOV207144 Hvozd, Kanalizace v obci Hvozd MOV207154 Ochoz, Oddílná kanalizace a ČOV Ochoz MOV207079 Suchdol, Obec Suchdol - ČOV a stoková síť MOV207186 Lipník nad Bečvou, Kanalizace a ČOV v místních částech Loučka a Podhoří MOV207153 Lipník nad Bečvou, Kanalizace Trnávka MOV207069 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou - kanalizace a ČOV MOV207050 Bouzov, Bouzov - ČOV a kanalizace MOV207137 Červenka, Kanalizace Červenka 3. etapa MOV207140 Litovel, Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní části Myslechovice a obci Haňovice MOV207138 Měrotín, Obec Měrotín - výstavba kanalizace a ČOV MOV207034 Náklo, Intenzifikace ČOV Náklo MOV207074 Senička, Senička - kanalizace MOV207044 Klopina, Intenzifikace ČOV Klopina MOV207043 Maletín, Splašková kanalizace a ČOV Maletín MOV207192 Bohuňovice, Kanalizace Bohuňovice MOV207201 Dolany, Rekonstrukce a intenzifikace ČOV a rozšíření kanalizační sítě obce Dolany MOV207156 Dub nad Moravou, Dub nad Moravou - rekonstrukce a intenzifikace ČOV MOV207155 Dub nad Moravou, Dub nad Moravou - rekonstrukce kanalizace MOV207195 Horka nad Moravou, Rozšíření a intenzifikace ČOV Horka nad Moravou MOV207139 Kožušany-Tážaly, Obec Kožušany-Tážaly - kanalizace a ČOV MOV207232 Majetín, Rekonstrukce kanalizace obce Majetín MOV207179 Přáslavice, Intenzifikace ČOV osady Kocourovec MOV207176 Přáslavice, Intenzifikace ČOV Přáslavice MOV207178 Příkazy, Výstavba jednotné kanalizace na Hynkově MOV207056 Samotišky, Kanalizace Samotišky MOV207199 Suchonice, Kanalizace s napojením na ČOV Suchonice MOV207177 Svésedlice, Navýšení kapacity ČOV Svésedlice MOV207077 Biskupice, Biskupice - kanalizace MOV207157 Čechy pod Kosířem, Rekonstrukce části kanalizační sítě obce Čechy pod Kosířem MOV207184 Dřevnovice, Dřevnovice – kanalizace MOV207159 Krumsín, Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín MOV207075 Laškov, Laškov - kanalizace a ČOV MOV207158 Lešany, Kanalizace Lešany včetně ČOV MOV207082 Malé Hradisko, Malé Hradisko - kanalizace a ČOV MOV207160 Obědkovice, ČOV Obědkovice MOV207081 Ohrozim, Splašková kanalizace a ČOV v obci Ohrozim MOV207078 Pěnčín, Obec Pěnčín - stoková síť MOV207080 Stařechovice, Obec Stařechovice - stoková síť MOV207024 Vícov - vodohospodářská infrastruktura obce Vícov (MO100091) MOV207099 Beňov, Beňov - dostavba kanalizace MOV207100 Bezuchov, ČOV Bezuchov MOV207072 Buk, ČOV a kanalizace Buk MOV207097 Čechy, Obec Čechy - ČOV a stoková síť MOV207146 Čelechovice, Kanalizace Čelechovice MOV207164 Dobrčice, Odkanalizování obce Dobrčice včetně ČOV MOV207162 Domaželice, ČOV v obci Domaželice MOV207196 Kojetín, Rekonstrukce městské ČOV Kojetín MOV207059 Kokory, Kanalizace a ČOV Kokory MOV207057 Lazníčky, Kanalizace Lazníčky MOV207094 Líšná, Kanalizace a ČOV v Líšné MOV207071 Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova - rekonstrukce ČOV I Pavlovice MOV207101 Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova - rekonstrukce ČOV II Prusínky MOV207070 Pavlovice u Přerova, Zkapacitnění kanalizace Dědina MOV207083 Polkovice, Oplocany, Lobodice, POLU - stoková síť 2. část MOV207200 Přerov, Kanalizace a ČOV Čekyně MOV207202 Přerov, Kanalizace Lýsky MOV207204 Přerov, Kanalizace Penčice MOV207073 Sobíšky, Sobíšky – kanalizace a ČOV MOV207091 Stříbrnice, Kanalizace a ČOV Stříbrnice MOV207096 Šišma, ČOV Šišma - rekonstrukce MOV207023 Tovačov, Tovačov - rekonstrukce kanalizace (MO100089) MOV207163 Tučín, ČOV v obci Tučín MOV207098 Turovice, Likvidace odpadních vod Turovice MOV207058 Výkleky, Výkleky - splašková kanalizace a ČOV MOV207055 Horní Loděnice, Horní Loděnice - ČOV - celková rekonstrukce MOV207145 Šternberk, Město Šternberk - kanalizace Chabičov MOV207143 Bušín, Bušín - kanalizace MOV207006 Hanušovice, Hanušovice - výstavba kanalizace (MO100032) MOV207037 Hraběšice, Hraběšice - kanalizace a ČOV MOV207036 Petrov nad Desnou, Petrov nad Desnou - splašková kanalizace MOV207004 Sobotín, Sobotín - splašková kanalizace (MO100019) MOV207035 Vernířovice, Odkanalizování obce Vernířovice MOV207051 Uničov, Uničov - kanalizace integrovaných obcí města Uničova – uskupení jih MOV207054 Uničov, Uničov - Kanalizace integrovaných obcí města Uničova - uskupení sever MOV207053 Želechovice, Kanalizace a ČOV - odkanalizování obce Želechovice MOV207040 Jestřebí, Splašková kanalizace Jestřebí MOV207045 Kamenná a Rohle, Odkanalizování obcí Kamenná a Rohle MOV207191 Lupěné a Nemile, Splašková kanalizace Nemile a Lupěné MOV207042 Rájec, Kanalizace Rájec MOV207038 Vyšehoří, Vyšehoří - splašková kanalizace MOV207025 Zábřeh, Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace (MO100093) MOV207033 Červený potok a Dolní Hedeč, Aglomerace Králíky, Červený Potok - kanalizace a ČOV, Dolní Hedeč – odkanalizování (MO100137) MOV207032 Dolní Morava, Dolní Morava - výstavba ČOV a kanalizace (MO100136) MOV207188 Horní Třešňovec, Splašková kanalizace v Horním Třešňovci MOV207039 Výprachtice, Odkanalizování části obce Výprachtice MOV207041 Žichlínek, Rekonstrukce ČOV Žichlínek MOV207046 Borušov, Borušov - kanalizace a ČOV MOV207049 Březina, ČOV Březina MOV207198 Chornice, Kanalizace Chornice MOV207048 Jaroměřice, Rekonstrukce kanalizace Jaroměřice MOV207005 Jevíčko, Jevíčko - dobudování a rekonstrukce kanalizace (MO100028) MOV207185 Kunčina, Kunčina – splašková kanalizace MOV207203 Mladějov na Moravě, Splašková kanalizace a ČOV Mladějov na Moravě MOV207002 Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce a výstavba kanalizace (MO100011) MOV207107 Hlinsko pod Hostýnem, ČOV Hlinsko pod Hostýnem MOV207104 Chomýž a Brusné, Kanalizace a předčištění odpadních vod v obci Chomýž MOV207208 Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace Rusava MOV207093 Libosváry, Doplnění kanalizace Libosváry MOV207092 Loukov, Loukov - kanalizace a BČOV MOV207064 Podhradní Lhota, ČOV Podhradní Lhota MOV207206 Slavkov pod Hostýnem, Likvidace odpadních vod obce Slavkov pod Hostýnem MOV207165 Bořenovice, Kanalizace Bořenovice MOV207222 Horní Lapač, ČOV Horní Lapač MOV207181 Karlovice - kanalizace (Holešovsko sever - kanalizace, stavba 3 - Karlovice) (MO100040) MOV207007 Kostelec u Holešova – kanalizace (Holešovsko sever - kanalizace, stavba 4 - Kostelec u Holešova) (MO100040) MOV207108 Němčice – kanalizace (Holešovsko sever - kanalizace, stavba 5 - Němčice) (MO100040) MOV207095 Prusinovice – kanalizace (Holešovsko sever - kanalizace, stavba 6 - Prusinovice) MOV207109 Přílepy, Odkanalizování obce Přílepy - Jih MOV207106 Roštění – kanalizace (Holešovsko sever - kanalizace, stavba 7 - Roštění) MOV207105 Rymice – kanalizace (Holešovsko sever – kanalizace, stavba 8 - Rymice) MOV207182 Třebětice - kanalizace (Holešovsko sever - kanalizace, stavba 9 - Třebětice) MOV207166 Bařice-Velké Těšany, ČOV Bařice-Velké Těšany MOV207223 Hoštice, ČOV Hoštice MOV207231 Karolín, ČOV Karolín MOV207225 Kostelany, ČOV Kostelany MOV207224 Kostelany, ČOV Újezdsko MOV207227 Kroměříž, ČOV Drahlov (MO100048) MOV207226 Kroměříž, ČOV Zlámanka (MO100048) MOV207010 Kroměříž, Kroměříž - rekonstrukce a dostavba kanalizace pro napojení obcí (MO100048) MOV207220 Lubná, ČOV Lubná MOV207161 Pačlavice, ČOV Pačlavice a napojení místních částí MOV207090 Počenice-Tetětice, Kanalizace a ČOV Počenice-Tetětice MOV207205 Rataje, Kanalizace a ČOV Rataje MOV207221 Roštín, ČOV Roštín MOV207102 Troubky-Zdislavice, Kanalizace a ČOV Troubky-Zdislavice MOV207219 Vrbka, ČOV Vrbka MOV207207 Zborovice, Dostavba kanalizace Zborovice - II. etapa MOV207228 Zdounky, ČOV Těšánky MOV207103 Zdounky, Odkanalizování obce Zdounky MOV207022 Luhačovice, Luhačovice - intenzifikace ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace (MO100084) MOV207127 Podhradí, Stavba kanalizace v obci Podhradí MOV207133 Slavičín, Divnice - odkanalizování a čištění odpadních vod MOV207183 Bělov, Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov 1. etapa MOV207012 Otrokovice, Otrokovice - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace (MO100053) MOV207171 Pohořelice a Oldřichovice, Napojení obce Pohořelice a Oldřichovice na ČOV Napajedla (MO100069) MOV207167 Žlutava, Čištění odpadních vod Žlutava MOV207229 Horní Bečva, Rozšíření kanalizační sítě a intenzifikace ČOV obce Horní Bečva (MO100044) MOV207061 Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec - dokanalizování okrajových částí obce MOV207121 Březolupy, Březolupy - ČOV a kanalizace - 2. etapa MOV207132 Kostelany nad Moravou, Rekonstrukce kanalizace v obci Kostelany nad Moravou MOV207128 Nedakonice, ČOV Nedakonice - modernizace MOV207008 Podolí, Kanalizační přivaděč Podolí (MO100045) MOV207230 Popovice, Napojení části Popovic na výtlak Vésky (MO100045) MOV207124 Spytihněv, Dostavba kanalizace v obci Spytihněv, intenzifikace ČOV MOV207172 Stříbrnice, Stříbrnice - čištění odpadních vod MOV207118 Traplice, Traplice - dostavba kanalizace v obci MOV207016 Uherský Ostroh, Uherský Ostroh - rekonstrukce a dostavba kanalizace (MO100056) MOV207015 Uherský Ostroh, Uherský Ostroh - rekonstrukce ČOV (MO100056) MOV207173 Vážany, ČOV obce Vážany MOV207142 Březová, Výstavba kanalizace a ČOV v obci Březová MOV207014 Nezdenice a Záhorovice, Odkanalizování obcí (MO100054) MOV207009 Nivnice, Nivnice - rekonstrukce kanalizace (MO100047) MOV207125 Šumice, Kanalizace Šumice (MO100054) MOV207013 Uherský Brod, Rekonstrukce a doplnění kanalizace v místních částech Uh. Brodu (MO100054) MOV207001 Nedašova Lhota, Nedašova Lhota - doplnění kanalizace II. etapa (MO100008) MOV207136 Rokytnice, Rokytnice - kanalizace a ČOV MOV207174 Študlov, Splašková kanalizace Študlov MOV207134 Valašské Příkazy, Kanalizace Valašské Příkazy MOV207175 Vlachovice, Likvidace odpadních vod Vlachovice - Vrbětice MOV207150 Kelč, Rozšíření a dostavba kanalizace v Kelči MOV207063 Kunovice, Kunovice - kanalizace a ČOV MOV207194 Lešná, Likvidace odpadních vod obce Lešná MOV207149 Loučka, Loučka - ČOV MOV207062 Police, Splašková kanalizace obce Police - II. etapa MOV207151 Valašské Meziříčí, Intenzifikace ČOV Valašské Meziříčí MOV207017 Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí - výstavba a rekonstrukce kanalizace (MO100061) MOV207148 Zašová, Intenzifikace ČOV Zašová MOV207110 Hrobice, Kanalizace a ČOV Hrobice MOV207169 Jasenná, Lutonina, Ublo, Odkanalizování obcí MOV207112 Neubuz, Kanalizace obce Neubuz MOV207168 Veselá, Odkanalizování - lokalita Žleb MOV207111 Všemina, Všemina – kanalizace a ČOV MOV207113 Zádveřice-Raková, Kanalizace obce Zádveřice-Raková MOV207011 Hovězí, Hovězí - výstavba kanalizace (MO100049) MOV207003 Huslenky, Huslenky - dobudování kanalizace (MO100017) MOV207021 Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína - kanalizace I. a II. část (MO100083) MOV207060 Lidečko, Rozšíření ČOV Lidečko MOV207212 Nový Hrozenkov, Kanalizační síť s ČOV Nový Hrozenkov - Horňansko (MO100051) MOV207209 Nový Hrozenkov, Prodloužení kanalizační sítě Nový Hrozenkov - Brodská (MO100051) MOV207210 Nový Hrozenkov, Prodloužení kanalizační sítě Nový Hrozenkov - Velká Vranča (MO100051) MOV207211 Nový Hrozenkov, Prodloužení kanalizační sítě Nový Hrozenkov - Vranečka (MO100051) MOV207147 Seninka, Kanalizace obce Seninka MOV207020 Valašská Polanka, Kanalizace obce Valašská Polanka (MO100083) MOV207018 Velké Karlovice, Velké Karlovice - rekonstrukce a výstavba kanalizace (MO100070) MOV207187 Vsetín, Intenzifikace ČOV Vsetín MOV207120 Březnice, Březnice - kanalizace a ČOV MOV207126 Březůvky, Kanalizace a ČOV Březůvky MOV207213 Doubravy, Vybudování centrální ČOV vč. odd. kanalizace obce Doubravy MOV207217 Hvozdná, Odkanalizování obce Hvozdná MOV207123 Karlovice, prodloužení kanalizace v jižní části obce Karlovice MOV207122 Lhota, Lhota – kanalizace a ČOV MOV207214 Mysločovice, Odkanalizování obce Mysločovice MOV207197 Provodov, Rekonstrukce kanalizace a ČOV Provodov MOV207216 Racková, Odkanalizováni obce Racková MOV207215 Sazovice, Sazovice - odkanalizování MOV207170 Šarovy, Likvidace odpadních vod obce Šarovy MOV207119 Velký Ořechov a Kelníky, ČOV a kanalizace - Velký Ořechov a Kelníky MOV207115 Zlín, Dostavba a rekonstrukce kanalizace - Podprojekt 4 – Malenovice - Riviera MOV207116 Zlín, Dostavba a rekonstrukce kanalizace - Podprojekt 5 - Lokalita Kudlov - Zelená cesta) MOV207117 Zlín, Zlín - kanalizace Lhotka, Klečůvka, Velíková MOV207114 Želechovice nad Dřevnicí, Kanalizace obce Želechovice nad Dřevnicí

 

Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10)

(řazeno abecedně dle krajů, ORP a čísla listu opatření)

Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10)

 

MOV210010 SEZ - KastorEko, s.r.o., Rohatec (MO130029) MOV210009 SEZ - KOVO Bzenec (MO130073) MOV210013 SEZ - Skládka TKO Sobůlky MOV210008 SEZ - Železárny Veselí, a.s., Veselí n. Moravou MOV210006 SEZ - CHRIŠTOF, spol. s r.o., Vyškov MOV210025 SEZ - JMP, a.s. Vyškov (MO130038) MOV210004 SEZ - RWE GasNet, s.r.o. Na Bečvě 29, Lipník n. Bečvou MOV210012 SEZ - Nasobůrky, skládka TKO MOV210011 SEZ - Skl.u lesíka "Husova studánka", Blatec MOV210022 SEZ - MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky - Mariánské Údolí (MO130058) MOV210035 SEZ - ISH a.s., Hodolany MOV210036 SEZ - Olomouc - Neředín (MO130011) MOV210039 SEZ - Sedlisko - skála (MO130026) MOV210040 SEZ - FARMAK a.s. (MO130030) MOV210005 SEZ - Jímací území Olšany u Prostějova MOV210051 SEZ - Letiště Přerov - Bochoř MOV210052 SEZ - Meopta – optika, s.r.o., Přerov MOV210054 SEZ - České dráhy - Mostní obvod MOV210002 SEZ - EUTECH, a.s., Šternberk MOV210020 SEZ - Lom Mladějovice u Šternberka (MO130019) MOV210042 SEZ - MORA MORAVIA s.r.o. Šternberk (MO130046) MOV210001 SEZ - Pod zámkem, Loučná nad Desnou (MO130022) MOV210014 SEZ - Olšanské papírny a.s. Jindřichov MOV210015 SEZ - VELAMOS a.s. Loučná nad Desnou MOV210016 SEZ - VELAMOS - skládka Sobotín (MO130014) MOV210017 SEZ - VELAMOS - areál Sobotín (MO130047) MOV210018 SEZ - RWE GasNet, s.r.o. Žerotínova, Šumperk MOV210041 SEZ - Uhelné sklady obchod s palivem (MO130032) MOV210048 SEZ - PARS nova a.s.- Šumperk MOV210049 SEZ - BENZINA, s.r.o.-Vikýřovice MOV210021 SEZ - Skládka, Dolní Sukolom (MO130044) MOV210050 SEZ - Slovácké strojírny, akciová společnost, Postřelmov MOV210053 SEZ - původní koryto Moravy MOV210019 SEZ - SEM, s.r.o. závod Mohelnice (MO130063) MOV210034 SEZ - ČEZ, a.s. Distribuce Hodolany (MO130055) MOV210026 SEZ - ČEPRO, a.s.Sklad PHM Loukov MOV210007 SEZ - Mopas a.s. Holešov MOV210028 SEZ - LOANA, Holešov MOV210055 SEZ - STS divize 004 Ludslavice u Holešova MOV210027 SEZ - Pilana Tools a.s. Hulín (MO130045) MOV210045 SEZ - Hanhart Morkovice s.r.o. (MO130062) MOV210029 SEZ - TOMA a.s. Otrokovice (MO130053) MOV210030 SEZ - Křížné cesty, Buchlovice (MO130071) MOV210031 SEZ - Spaliště, Staré Město MOV210032 SEZ - Traplice - skládka Honce MOV210037 SEZ - JMP Uherské Hradiště (MO130015) MOV210038 SEZ - Aircraft Indrustries a.s. (MORAVAN AEROPLANES a.s.) (MO130020) MOV210043 SEZ - Visteon International Holdings (MO130050) MOV210047 SEZ - Colorlak a.s., Staré Město (MO130070) MOV210046 SEZ - CHPaČ Vazová (MO130066) MOV210033 SEZ - Skládka galvanických kalů Hluboče, Bylnice MOV210044 SEZ - DEZA,a.s. (MO130052) MOV210003 SEZ - České dráhy, a.s. Vsetín MOV210024 SEZ - Slévárna s.r.o., Vsetín MOV210023 SEZ - SANDRIK - MEZ Vsetín s.p. (MO130013)

 

Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek (opatření typu A, kap. VI.1.12)

(řazeno abecedně dle ORP a čísla listu opatření)

Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek (opatření typu A, kap. VI.1.12)

 

MOV212010 Jevíčka, Uvolnění nivy, výsadba (doplnění) bř.porostů ř.km 11,357-23,650 (MO110008) MOV212103 Morava, Zajištění migrační prostupnosti tří stupňů pod Hodonínem (MO110042) MOV212030 Morava, Napojení odstavených ramen M26 a M28 (Hodonín) (MO110030) MOV212102 Morava, Rybí přechod na jezu Hodonín (MO110038) MOV212104 Bečva, Rybí přechod na jezu Hranice MOV212033 Bečva, Zmírnění škod způsobených zvl.chráněným druhem-bobrem MOV212212 Bečva, Týn nad Bečvou - přírodě blízká protipovodňová opatření MOV212011 Třetí Voda, Revitalizace toku (MO110043) MOV212016 Morava, Revitalizace toku v ř.km 265,500 - 267,500 (Mladeč/Řimice) (MO110039) MOV212101 Morava, Rybí přechod na jezu Nové Mlýny MOV212203 Morava, Přírodě blízká protipovodňová opatření v ř. km 269,500 - 271,550 (Jez Nové Mlýny - Mitrovice) MOV212013 Morava, ř.km 269,500 - 272,400 napojení odstavených ramen (nová+Troubelka) (MO110011) MOV212012 Oskava, Revitalizace toku Oskava 0,000-3,200 Chomoutov-Štěpánov (MO110010) MOV212015 Morava, Revitalizace toku v ř.km 243 - 245 (Horka n./Mor.=ústí Cholinky až ústí Benkovského potoka) (MO110036) MOV212204 Morava, Přírodě blízká protipovodňová opatření v ř. km 235,400 - 247,400 (Horka nad Moravou, Chomoutov) MOV212205 Morava, Přírodě blízká protipovodňová opatření v ř. km 226,400 - 231,800 (pod Olomoucí po jez Tážaly) MOV212206 Nemilanka, Přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 0,000 - 2.445 (Olomouc) MOV212014 Morávka, Revitalizace Morávky (Kožušany-Tážaly-Tovačov) (MO110033) MOV212019 Blata, Liniová revitalizace vodního toku Blata (MO110015) MOV212209 Valová, Obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 až ř.km 8,113 - přírodě blízká protipovodňová opatření (MO110041) MOV212018 Bečva, Revitalizace toku v ř.km 0 - 15,500 (MO110014) MOV212020 Morava, Revitalizace v ř.km 209,000 - 210,300 (Zástudánčí) (MO110018) MOV212021 Šišemka, Revitalizační a protipovodňová opatření v lokalitě Baraňák (Domaželice) (MO110019) MOV212017 Bečva, Revitalizace toku v ř.km 15,500 - 42,400 (MO110013) MOV212002 Stříbrnický potok, Revitalizace Stříbrnického potoka (MO110001) MOV212003 Krupá, Obnovení říčních ekosystémů Krupé (MO110003) MOV212006 Ospirský potok, Revitalizace Ospirského potoka (MO110005) MOV212007 Březná, Revitalizace toku č. 8 Březná-Heroltice (Štíty) (MO110040) MOV212008 Morava, Zásah do údolní nivy Moravy (zvolský meandr pod obcí Leština, 290,400-292,600) (MO110006) MOV212031 Juhyně, Komárno - revitalizace toku vč. zprůchodnění jezu MOV212208 Bečva, Realizace vhodných opatření ze studie "Přírodě blízká protipovodňová opatření v úseku ř. km 42,000 až ř.km 57,000 (MO110012) MOV212001 PB Moravy, Revitalizace v k.ú. Dolní Morava MOV212004 Lukávka, Revitalizace toku Lukávka a jeho přítoků (MO110004) MOV212005 PP Lukávky, Revitalizace v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna MOV212009 Pacovka, Revitalizace toku Pacovka (Pacov) (MO110032) MOV212201 Třebůvka, Realizace vhodných opatření ze studie „Třebůvka - přírodě blízká protipovodňová opatření“ (MO110044) MOV212202 Jevíčka, Realizace vhodných opatření ze studie přírodě blízkých PPO v ř. km 0,000 - 11,400 (od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka) (MO110009) MOV212022 Rusava, Revitalizace, Migrační prostupnost MOV212023 Panenský potok, Revitalizace Panenského potoka I. ř.km 0 - 4,000 (Kvasice) (MO110020) MOV212027 Boršický potok, Revitalizace v ř. km 1,8 - 7,4 MOV212029 Dlouhá řeka, Revitalizace v ř. km 15,0 - 18,6 MOV212026 Okluky, Revitalizace VT Okluky (MO110026) MOV212028 Dlouhá řeka, VH uzel Nedakonice - revitalizace Dlouhé řeky (Morávky), Uh.Ostroh (MO110027) MOV212032 Morava, Odstavená ramena M61, M62, M63 a M64, Staré Město (MO110023) MOV212025 Luhačovický potok, Revitalizace Luhačovického potoka (MO110024) MOV212213 Okluky, Ostrožská Lhota - přírodě blízká protipovodňová opatření MOV212210 Vlára, revitalizace toku a nivy v ř. km 18,632 - 31,450, od soutoku s Brumovkou po Vrbětice - přírodě blízká protipovodňová opatření (MO110031) MOV212207 Juhyně, Realizace vhodných opatření ze studie "Přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy ř.km 0-8,400" (MO130130) MOV212024 Racková, Revitalizace km 9,000 - 10,000 MOV212211 Morava +, Realizace vhodných přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření pro zlepšování hydromorfologického stavu vodních toků na základě studie „Povodí horní a střední Moravy – vyhodnocení hydromorfologického stavu a návrhy, přírodě blízkých protipovodňových opatření na vybraných vodních tocích dle požadavků rámcové směrnice o vodách“

 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.17)

(řazeno abecedně dle ORP a čísla listu opatření)

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.17)

 

MOV217023 Morava - Kyjovka, Revitalizace, zkapacitnění odlehčovacího kanálu MOV217011 Bečva, vodní dílo Skalička (MO130128) MOV217012 Velička (do Bečvy), Suchá nádrž Lhotka (Hranice) MOV217013 Bečva, Hranice na Moravě - zkapacitnění jezu a PPO města MOV217014 Bečva, Lipník nad Bečvou - PPO města MOV217006 Morava, Litovel - PPO 1. etapa (MO130101) MOV217005 Třebůvka, Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice MOV217007 Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B (MO130109) MOV217008 Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta III. etapa (MO130115) MOV217015 Bečva, Přerov - PPO nad jezem - 1P/04 Nábřeží E. Beneše MOV217016 Bečva, Přerov - PPO nad jezem - 1L/08 Kazeto MOV217017 Bečva, Troubky - ochranné hráze MOV217018 Bečva, Rokytnice - PPO obce MOV217025 Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem (MO130121) MOV217002 PPO Desná, Šumperk – Kouty nad Desnou MOV217003 Merta, poldr Sobotín MOV217027 Desná, poldry nad Velkými Losinami MOV217004 Třebůvka, Suchá nádrž Boršov - Útěchov (MO130182) MOV217019 Morava, Tlumačov - ochranná hráz (MO130106) MOV217026 Morava+, Kroměříž - Realizace opatření ze studie Návrhy efektivních opatření pro snížení povodňových rizik MOV217009 Rožnovská Bečva, Protipovodňová opatření na Rožnovské Bečvě km 13,995-15,170 (Rožnov p./R.) (MO130127) MOV217020 Morava, Uh. Hradiště, St. Město - zvýšení kapacity koryta II. etapa (MO130110) MOV217021 Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana (MO130127) MOV217022 Olšava, Uherský Brod PPO (MO130127) MOV217024 Brumovka, Brumov - Bylnice, PPO levý břeh MOV217010 Loučka, PPO, Val.Meziříčí-Poličná proti vodám Loučky a zpětnému vzdutí povodní z Bečvy (MO130127)

 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.18)

(řazeno abecedně dle krajů, ORP a čísla listu opatření)

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.18)

 

MOV218040 Sudoměřický potok, Protipovodňová nádrž Sudoměřice-Telatniska (MO130127) MOV218039 Hrubý potok, k.ú. Javorník MOV218041 Vrbecká, km 0,000-0,400 MOV218020 VD Opatovice - zabezpečení VD na PV 10000 MOV218021 Drnůvka, k.ú. Vyškov MOV218016 Drahotušský (Uhřínovský) potok,úprava toku,opevnění,zkapacitnění,Drahotuše (MO130157) MOV218017 Bečva, Teplice - PPO nábřeží u lázní MOV218018 Ludina, lapač splavenin v km 12,000 MOV218011 Beroňka, Velký Týnec, - zkapacitnění vodního toku a poldr Beroňka (MO130176, MO130183) MOV218019 VD Plumlov - rekonstrukce spodní výpusti MOV218022 Pačlavický potok; 3 poldry, zkapacitnění koryta; Koválovice, Osíčany (MO130181) MOV218023 Žlebůvka, poldr Hruška, Němčice n/Hanou (MO130175) MOV218024 PPO Nezamyslice MOV218025 Líšná, protipovodňová ochrana obce MOV218010 Oskava, Uničov - PPO města (MO130127) MOV218005 Loučka, k.ú. Lesnice, poldr MOV218006 Loučka, k.ú. Brníčko, poldr MOV218007 Loučka, k.ú. Dlouhomilov, poldr MOV218002 Zlatý potok, k.ú. Řídeč MOV218009 Lipinský potok, k.ú. Šternberk, přehrážka MOV218008 Libinský potok, k.ú. Horní Libina MOV218001 Jedelský potok, k.ú. Jedlí MOV218003 Bušínovský potok, k.ú. Lupěné, přehrážka MOV218004 Třebařovský p., Protipovodňová opatření obce Třebařov; výstavba nové protipovodňové nádrže na Třebařovském p. (MO130127) MOV218012 Skalník, Lidečko, poldry MOV218026 PPO Zdounky (MO130172) MOV218031 Vrbka, k.ú. Halenkovice, soustava retenčních nádrží MOV218014 Hodorfský p., ř. km 0,200-1,000 (Zubří) MOV218035 Bzovský potok; HB-stabilizace koryta; Bzová ř. km 3,960-4,580 (MO130150) MOV218036 Olšava; HB, vybudování retenčních prostor; Pitín (MO130152) MOV218037 Vlčnovský p., Vlčnov MOV218044 Klanečnice, Zkapacitnění a stabilizace koryta, Strání (MO130145) MOV218032 Jankovický p. III, Jankovice, km 8,580-9,420 MOV218033 Zlechovský p. km 5,280-6,590 (Tupesy) MOV218034 Zlechovský p. Břestek,km 9,495-10,780 MOV218038 Buchlovický potok II MOV218015 Loučka; výstavba poldru Police, VN Loučka a zkapacitnění koryta (MO130171) MOV218027 VD Slušovice - rekonstrukce MOV218013 Závratě, Pozděchov, stabilizace koryta v obci MOV218028 Dřevnice, Poldr Slušovice nad soutokem s Lutoninkou (MO130127) MOV218029 VD Fryšták - úprava spodních výpustí MOV218030 Mysločovice - poldr Mysločovice (MO130185) MOV218042 Benčice, Újezd, ř. km 2,510-2,750 MOV218043 Benčice, Retenční objekt Klášťov, Vysoké Pole

 

Listy opatření typu "B"

Listy opatření typu 'B'

 

MOV203101 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Bojkovice MOV203102 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Fryšták MOV203103 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Karolinka MOV203104 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Ludkovice MOV203105 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Opatovice MOV203106 Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Slušovice MOV203107 Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží MOV204001 Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod MOV205001 Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání (MO100108) MOV205002 Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu útvarů podzemních vod (MO100110) MOV205003 Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí MOV205004 Opatření proti nevhodnému využívání území (těžba kolektoru podzemních vod (MOV100109) MOV207501 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí MOV212501 Revitalizace vodních toků MOV212502 Migrační prostupnost vodních toků MOV212503 Revitalizace - Záměry navrhovatelů MOV212504 Přírodě blízké PPO v OsVPR - Záměry navrhovatelů MOV212505 Přírodě blízké PPO mimo OsVPR - Záměry navrhovatelů MOV215004 Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků MOV216501 Správné postupy v oblasti vodohospodářských služeb MOV217502 PPO v OsVPR - Záměry navrhovatelů MOV218502 PPO mimo OsVPR - Záměry navrhovatelů MOV218503 Záplavová území MOV220501 Průzkumný monitoring

 

Listy opatření typu "C"

Listy opatření jsou součástí Národního plánu povodí Dunaje. Zde je uveden pouze jejich seznam.

Listy opatření typu 'C'
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena